Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Lời giới thiệu Chức năng nhiệm vụ Cơ cấu tổ chức Quy chế hoạt động Các trưng bày triển lãm cố định

Cơ cấu tổ chức

Điều 1. Những quy định chung

Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia (sau đây gọi tắt là Cung Triển lãm) trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, được thành lập theo Quyết định số 937/QĐ-BXD ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cung Triển lãm là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu, có tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng, có tư cách pháp nhân theo sự ủy quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; được đăng ký kinh doanh các dịch vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia được quy định tại Quyết định số 246/QĐ-VQHQG ngày 29/6/2023 của Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

Điều 2. Các phòng thuộc Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính;

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

3. Phòng Nghiệp vụ - Trưng bày;

4. Phòng Dịch vụ - Tư vấn;

5. Phòng Kỹ thuật - Vận hành.

Chương II

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng trực thuộc Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

I. Phòng Tổ chức - Hành chính

1. Vị trí chức năng

- Tham mưu giúp Ban giám đốc trong việc quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo mật, công tác pháp chế và thanh tra;

- Tham mưu giúp Ban giám đốc trong việc tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác, đôn đốc các phòng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cung đã được phê duyệt và phục vụ các hoạt động của Cung; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, thư viện, quản trị, bảo vệ, y tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công tác sau:

a) Công tác tổ chức cán bộ

Đầu mối thực hiện các công việc:

- Đề xuất quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, xây dựng đề án vị trí việc làm của Cung; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các phòng trong Cung;

- Nghiên cứu, biên soạn các nội quy, quy chế hoạt động của Cung và hướng dẫn các phòng thực hiện các quy định chung của Cung, tham gia các quy chế khác;

- Quy hoạch, phát triển đội ngũ viên chức lao động theo từng giai đoạn; thực hiện tuyển dụng, sắp xếp, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức lao động chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng phòng; quản lý, cập nhật hồ sơ, lý lịch của viên chức lao động và hợp đồng lao động;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đề xuất lựa chọn nhân sự cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ viên chức;

- Theo dõi, giải quyết chính sách, chế độ đối với viên chức lao động theo quy định của Bộ luật lao động, Luật Viên chức;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Bộ luật lao động, Luật Viên chức, các quy định của nhà nước và Nội quy, Quy chế của Cung;

- Công tác chấm công: Phối hợp với Tổ công đoàn trích xuất dữ liệu chấm công, tổng hợp Bảng chấm công hàng tháng, tổng hợp ngày phép báo cáo Ban giám đốc và chuyển cho các bộ phận liên quan;

- Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện chuyên cần, tuân thủ giờ giấc làm việc của viên chức lao động.

- Công tác khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác nội chính: Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; theo dõi, đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn khiếu nại, tố cáo;

- Công tác phòng chống tham nhũng;

- Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện văn hóa công sở, lề lối làm việc tại Cung; báo cáo Ban giám đốc, lập biên bản với các trường hợp vi phạm;

- Công tác tổng hợp báo cáo: Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của Cung cho các đơn vị cấp trên;

b) Công tác hành chính

Đầu mối thực hiện các công việc:

- Chuẩn bị kế hoạch, chương trình công tác cho Ban Giám đốc Cung.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Cung;

- Tổng hợp lịch làm việc tuần của Ban giám đốc Cung;

- Điều phối tổ chức các hội nghị và các cuộc họp giao ban, họp về kế hoạch, tiến độ các công việc của Cung; thông báo kết luận, chỉ đạo của Ban giám đốc Cung và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; chủ trì tổ chức hoặc phối hợp các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Ban giám đốc Cung;

- Quản lý hệ thống thư viện phục vụ báo chí hàng ngày, tài liệu tham khảo, đề xuất khai thác bổ sung nguồn sách và tạp chí mới đề phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ban giám đốc và viên chức lao động;

- Kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Cung; báo cáo Ban giám đốc, lập biên bản với các trường hợp vi phạm;

c) Công tác quản lý tài sản:

Đầu mối thực hiện các công việc:

- Quản lý kho của Cung; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cung;

- Kiểm tra, kiểm kê tài sản, các trang thiết bị làm việc của Cung định kỳ theo quy định;

- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài sản tại Cung; báo cáo Ban giám đốc, lập biên bản với các trường hợp vi phạm;

d) Công tác quản trị:

Đầu mối thực hiện các công việc:

- Quản lý và phối hợp với Công ty bảo vệ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tài sản của Cung;

- Kiểm tra giám sát đảm bảo vệ sinh bên ngoài toà nhà Cung (thường xuyên), chăm sóc cây xanh, cắt cỏ, v.v (định kỳ);

- Tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho viên chức lao động trong toàn Cung;

         - Thực hiện công tác vệ sinh môi trường và chăm sóc cây cảnh tại tầng 1 trong toà nhà Cung và bưng bê kê dọn theo kế hoạch và giao nhiệm vụ Ban giám đốc đã duyệt.

         - Khi có sự kiện tất cả nhân viên tạp vụ quay về phòng Tổ chức hành chính điều phối.

e) Công tác văn thư:

Đầu mối thực hiện các công việc:

- Quản lý con dấu của Cung theo quy định; tổ chức tiếp nhận, xử lý, kiểm soát, phân phối, lưu trữ các công văn đi và đến của Cung; rà soát về mặt pháp lý, thể thức và thủ tục đối với các văn bản quy phạm do các phòng soạn thảo trước khi trình Ban giám đốc Cung xem xét và ký ban hành; cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho viên chức lao động thuộc Cung;

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự thảo các văn bản quản lý của Cung theo sự phân công của Ban giám đốc Cung;

f) Các công tác khác về tổ chức hành chính.

g) Thống kê, báo cáo định kỳ các mặt hoạt động của phòng theo quy định của Cung.

h) Chủ động phối hợp tham gia phục vụ sự kiện, dịch vụ để triển khai các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của Cung và theo sự phân công của Ban giám đốc.

i) Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cung.

II. Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Vị trí chức năng

- Tham mưu cho Ban giám đốc triển khai công tác lập kế hoạch 5 năm, hàng năm, tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, thống kê;

- Giúp Ban giám đốc quản lý công tác Tài chính kế toán, các nguồn vốn, tài sản được giao; lập kế hoạch tài chính, điều hành công tác tài chính của Cung và hướng dẫn các phòng thực hiện chế độ tài chính kế toán,… theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công tác sau:

a) Công tác kế hoạch

Đầu mối thực hiện các công việc:

- Lập kế hoạch 05 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch, phát hiện các khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ công việc, kịp thời đề xuất Ban giám đốc Cung biện pháp giải quyết;

- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác chính trị được Bộ Xây dựng, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia;

- Phối hợp với các phòng liên quan lập kế hoạch và đôn đốc triển khai các dự án sự nghiệp kinh tế và các dự án tư vấn quy hoạch, tư vấn kiến trúc, khảo sát xây dựng,…

- Chuẩn bị các bước, hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết đủ điều kiện để trình Ban giám đốc Cung ký hợp đồng kinh tế; nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng;

- Tổ chức công tác nghiệm thu khối lượng công việc hàng tháng, quý của các phòng thuộc Cung;

- Lập các hợp đồng phụ và lập phiếu giao việc, các văn bản, hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán nội bộ;

- Quản lý hồ sơ sản phẩm (dạng file mềm) các hợp đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt phục vụ công tác kế hoạch;

- Hàng năm xây dựng giá với các dịch vụ của Cung trình Ban giám đốc;

b) Công tác Tài chính kế toán

Đầu mối thực hiện các công việc:

- Quản lý công tác Tài chính kế toán; quản lý nguồn vốn, tài sản được giao: Lập kế hoạch tài chính, điều hành công tác tài chính của Cung và hướng dẫn các phòng thực hiện chế độ tài chính kế toán,… theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo Luật Kế toán, Luật Ngân sách, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập và các quy định khác của pháp luật, Bộ Xây dựng, Viện và Cung;

- Công tác thu các khoản nợ hợp đồng đã có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, có thanh lý hợp đồng;

- Phối hợp với các phòng liên quan để nghiệm thu, thanh, quyết toán các hợp đồng;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý tài chính kế toán, tài sản của các phòng trực thuộc theo quy định của Cung và pháp luật;

- Thực hiện, báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cung theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Theo dõi, thống kê báo cáo về tiền lương, quyết toán đóng thuế thu nhập cho viên chức lao động của Cung;

c) Các công tác khác về kế hoạch tài chính.

d) Đầu mối nghiên cứu, biên soạn, các quy chế, quy định liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính kế toán, quản lý tài sản; hướng dẫn và giám sát các phòng thuộc Cung trong việc thực hiện các quy chế trên;

e) Đầu mối phối hợp với các cơ quan quản lý cấp trên về công tác kế hoạch tài chính (kiểm toán, thuế, thanh tra, phòng Kế hoạch tài chính Viện, vụ Kế hoạch tài chính);

f) Thống kê, báo cáo định kỳ các mặt hoạt động của phòng theo quy định của Cung.

g) Các công tác khác

- Chịu trách nhiệm quản lý xe ô tô của Cung;

         - Thực hiện công tác vệ sinh lau toàn bộ vách kính tại tầng 1 toà nhà Cung, bưng bê kê dọn theo kế hoạch của Ban giám đốc đã duyệt.

h) Chủ động phối hợp tham gia phục vụ sự kiện, dịch vụ để triển khai các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của Cung và theo sự phân công của Ban giám đốc.

i) Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc phù hợp với chức, năng, nhiệm vụ của Cung.

III. Phòng Nghiệp vụ - Trưng bày

1. Vị trí chức năng

- Tham mưu và giúp Ban giám đốc trong việc tổ chức trưng bày, giới thiệu về các quy hoạch xây dựng quan trọng của quốc gia và thủ đô, các mô hình bản vẽ, tư liệu về các công trình kiến trúc có giá trị trong nước và trên thế giới; tổ chức các hoạt động triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, nông thôn mới phục vụ công tác quản lý nhà nước và sự phát triển của ngành Xây dựng;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công tác sau:

a) Công tác Nghiệp vụ, trưng bày

Đầu mối thực hiện các công việc:

- Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng trong cả nước;

- Tổ chức tiếp đón các đoàn đại biểu của Đảng, nhà nước, các cơ quan trung ương và địa phương, các đoàn khách quốc tế, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và người dân có nhu cầu tham quan, tìm hiểu về quy hoạch chung xây dựng thủ đô, các quy hoạch xây dựng quan trọng khác và các mô hình, tư liệu về kiến trúc Việt Nam cũng như trên thế giới được trưng bày tại Cung;

- Tổ chức các hoạt động triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị phục vụ công tác quản lý nhà nước và sự phát triển của ngành xây dựng, bao gồm:

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị;

+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, tập san, chuyên đề về các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị;

+ Tham gia tổ chức triển lãm, hội nghị, hội thảo, chiếu phim chuyên đề về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

+ Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, nhận thức của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, tổ chức, doanh nghiệp, người dân các cộng đồng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị;

+ Tổ chức trưng bày, giới thiệu các mô hình, bản vẽ, ảnh, đồ vật, tư liệu… của các công trình kiến trúc Việt Nam và Thế giới dưới các hình thức: Triển lãm, hội thảo, chuyên đề…

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu các mô hình, bản vẽ, ảnh, đồ vật, tư liệu… của các công trình kiến trúc Việt Nam và Thế giới dưới các hình thức: Triển lãm, hội thảo, chuyên đề;

- Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị của các công trình kiến trúc có giá trị của Việt Nam và các nước trên thế giới;

- Thuyết minh, thuyết trình mô hình, phòng trưng bày kiến trúc truyền thống… phục vụ khách thăm quan;

- Sắp xếp, bảo đảm nhân sự trực lễ tân và phòng trưng bày kiến trúc truyền thống, thuyết minh, thuyết trình phục vụ khách thăm quan;

- Định kỳ thực hiện, bảo đảm vệ sinh hệ thống mô hình của Cung và thực hiện, bảo đảm vệ sinh của phòng trưng bày kiến trúc truyền thống;

- Quản lý, khai thác và phát triển trang web của Cung Triển lãm;

- Quản lý, khai thác và phát triển phòng trưng bày kiến trúc truyền thống, rạp chiếu phim;

- Lập kế hoạch để khai thác, bán vé, tổ chức thăm quan nhằm phát huy triệt để hệ thống mô hình, bản vẽ, dữ liệu thông tin tại Cung.

b) Các công tác khác về nghiệp vụ, trưng bày.

c) Thống kê, báo cáo định kỳ các mặt hoạt động của phòng theo quy định của Cung.

         d) Thực hiện công tác vệ sinh không gian trưng bầy mô hình và nhà truyền thống;

e) Chủ động phối hợp tham gia phục vụ sự kiện, dịch vụ để triển khai các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của Cung và theo sự phân công của Ban giám đốc.

f) Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cung.

IV. Phòng Dịch vụ - Tư vấn

1. Vị trí chức năng

- Tham mưu và giúp Ban giám đốc để thực hiện một số hoạt động tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và các dịch vụ có thu khác trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng công trình Cung triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công tác sau:

a) Công tác dịch vụ

Đầu mối thực hiện các công việc:

- Quản lý, khai thác và phát triển dịch vụ, kinh doanh, marketing, quảng cáo, v.v;

- Trực tiếp làm việc với khách hàng, đối tác có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Cung;

- Lập kế hoạch triển khai tổ chức sự kiện, dịch vụ;

- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác phục vụ sự kiện, dịch vụ tại Cung; báo cáo Ban giám đốc, lập biên bản với các trường hợp vi phạm, không thực hiện nhiệm vụ được giao; có báo cáo với từng sự kiện để Ban giám đốc, phòng Kế hoạch tài chính có cơ sở phân phối doanh thu và đánh giá đóng góp của từng viên chức lao động trong việc tham gia phục vụ sự kiện, dịch vụ.

- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, in ấn, dịch vụ văn hóa, ấn phẩm, trang thông tin trên internet và hàng lưu niệm, dịch vụ giải khát, ẩm thực, phục vụ người dân, khách du lịch tham quan Cung.

b) Công tác tư vấn

Đầu mối thực hiện các công việc:

- Tư vấn thiết kế đô thị; tư vấn lập và thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; tư vấn thiết kế kiến trúc, cảnh quan đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn mới; tư vấn, cung cấp thông tin và kinh doanh dịch vụ bất động sản; thiết kế, thi công mô hình, sa bàn kiến trúc, quy hoạch;

- Thiết kế, trang trí, thi công không gian trưng bày, không gian triển lãm, hội chợ, nội ngoại thất công trình kiến trúc;

- Phối hợp với các phòng để khảo sát, đề xuất việc cải tạo, sửa chữa hàng năm tại Cung, báo cáo Ban giám đốc trước ngày 30/8 hàng năm;

c) Các công tác khác về dịch vụ tư vấn.

d) Thống kê, báo cáo định kỳ các mặt hoạt động của phòng theo quy định của Cung.

e) Chủ động phối hợp tham gia phục vụ sự kiện, dịch vụ để triển khai các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của Cung và theo sự phân công của Ban giám đốc.

f) Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cung.

V. Phòng Kỹ thuật - Vận hành

1. Vị trí chức năng

- Tham mưu và giúp Ban giám đốc trong việc tổ chức quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì công trình Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia theo quy định của pháp luật;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công tác sau:

a) Công tác kỹ thuật

Đầu mối thực hiện các công việc:

- Quản lý, vận hành, khai thác, duy tu, lập đề án bảo trì, sửa chữa, thay thế: hạ tầng cơ sở, các hạng mục kỹ thuật công trình Cung Triển lãm triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia theo đúng các quy định của Nhà nước, bao gồm các hệ thống: Điện trong nhà, ngoài nhà; máy bơm cấp thoát nước; tự động quản lý tòa nhà (BMS); điều hòa trung tâm và cục bộ; chiếu phim thường, các phương tiện thông tin liên lạc; máy tính; điện của các mô hình quy hoạch, kiến trúc; phòng cháy chữa cháy, v.v.

- Kiểm tra, giám sát công tác tiết kiệm năng lượng, tài nguyên của Cung; báo cáo Ban giám đốc, lập biên bản với các trường hợp vi phạm;

- Phối hợp với các phòng để khảo sát, đề xuất việc cải tạo, sửa chữa hàng năm tại Cung, báo cáo Ban giám đốc trước ngày 30/8 hàng năm;

b) Các công tác khác về kỹ thuật.

c) Thường trực công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt;

d) Thống kê, báo cáo định kỳ các mặt hoạt động của phòng theo quy định của Cung.

e) Chủ động phối hợp tham gia phục vụ sự kiện, dịch vụ để triển khai các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của Cung và theo sự phân công của Ban giám đốc.

f) Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cung./.

Liên hệ đặt dịch vụ

Đối tác

Đối tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3
logoo
wsd
phone mess zalo
top
Thông báo
Đóng

Đang tải...